MultiQuartz Algemene voorwaarden

Pagina 1

1. ALGEMEEN
1. MultiQuartz gevestigd te Lelystad zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met
MultiQuartz. De klant of contractpersoon zal in deze algemene voorwaarden worden
aangeduid met afnemer.
2. Bestellingen zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met opdrachten.
3. Schriftelijk of elektronisch bevestigde opdrachten zullen in deze algemene voorwaarden
worden aangeduid met overeenkomsten.
4. Af te leveren goederen zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met
producten.
5. MultiQuartz houdt zich bezig leveringen van coatingproducten, kwartsproducten en
applicatiematerialen voor het verwerken van coatingproducten.
2. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten
tussen MultiQuartz en afnemer en op alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van
MultiQuartz.
2. MultiQuartz kan extra voorwaarden hanteren afhankelijk van de aangeboden producten.
Deze worden vooraf kenbaar gemaakt en vallen ook onder deze algemene voorwaarden.
3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met MultiQuartz
worden overeengekomen en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
4. Bepalingen uit deze voorwaarden zijn niet van toepassing, indien mocht blijken dat deze in
strijd zijn of komen met enige wettelijke bepalingen van huidig of toekomstig recht. Indien
een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor MultiQuartz
gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.
5. Als de afnemer ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene
voorwaarden van MultiQuartz, dan prevaleren de algemene voorwaarden van MultiQuartz
boven die van de afnemer.
6. Afnemer gaat volledig akkoord met deze algemene voorwaarden.
7. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2010.
3. OPDRACHTEN
1. Een gedane opdracht bindt de afnemer. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de
juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de opdracht.
2. MultiQuartz biedt de afnemer de mogelijkheid elektronisch opdrachten te plaatsen. Een
opdracht die elektronisch wordt geplaatst, heeft dezelfde bindende waarde als een door de
afnemer schriftelijke of mondelinge gegeven opdracht.
3. MultiQuartz kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of
verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden niet garanderen en kan
hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
4. MultiQuartz is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking
tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de
correcte gegevens zijn.

Pagina 2

4. OFFERTES
1. Offertes zijn voor afnemer altijd geheel vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen met de afnemer. Met het overleggen van een offerte is er nog geen sprake
van een bindende koopovereenkomst.
2. MultiQuartz bepaalt zelf welke opdrachten zij tot uitvoering wil brengen en heeft het recht
opdrachten te weigeren.
3. Vermelde prijzen van producten op de website, in prijslijsten of in brochures zijn geen
offertes.
4. Mondelinge overeenkomsten en afspraken zijn geen offertes. Pas als schriftelijke of digitale
bevestiging heeft plaatsgevonden is er sprake van een offerte.
5. De geldigheidstermijn is vermeld op offertes en geeft de periode vanaf de offertedatum aan
waarin de offerte geldig is.
6. MultiQuartz kan besluiten uitgebrachte offertes niet uit te voeren en heeft hiertoe geen
verplichting tegenover afnemer.
5. OVEREENKOMSTEN
1. Offertes, die door beide partijen zijn ondertekend, vormen een overeenkomst.
2. Schriftelijk of digitaal bevestigde opdrachten vormen een overeenkomst.
3. Opdrachten die door MultiQuartz in uitvoering zijn genomen, vormen een overeenkomst.
4. Overeenkomsten zijn voor beide partijen bindend.
5. Aanvullingen op overkomsten en wijzigingen van overeenkomsten zijn pas bindend als
MultiQuartz deze schriftelijk of digitaal heeft bevestigd.
6. FACTUREN
1. Facturen worden overhandigd bij levering of digitaal toegezonden.
2. De factuurdatum en niet de leveringsdatum is de afgiftedatum.
3. Facturen zijn het garantiebewijs.
7. AANBIEDINGEN
1. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz.
van producten gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen
aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
2. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gegeven prijzen in folders, brochures, op de
website of vermeld op andere wijzen dan in een offerte of prijsopgave.
8. PRIJZEN
1. Alle prijzen zijn in Euro en, indien niet anders vermeld, exclusief verzendkosten, inclusief
omzetbelasting (BTW) en heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.
2. Prijzen worden bepaald op de gebruikelijke manier van MultiQuartz.
3. In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren zoals
inkoopprijzen, levertijden, koersen, lonen, betalingen, rechten, lasten, vrachten en dergelijke
na totstandkoming van de overeenkomst, is MultiQuartz gerechtigd de overeengekomen
prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, een en ander voor zover zulks niet bij de Wet is
verboden en ongeacht of de wijziging voor MultiQuartz al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. De afnemer heeft bij een wijziging te wijten aan
MultiQuartz het recht tot ontbinding van de overeenkomst van de verkoop van het
desbetreffende product of dienst.

Pagina 3

desbetreffende product of dienst.
3
4. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen
binden MultiQuartz op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
5. Administratiekosten, orderkosten, vracht- of verzendkosten kunnen apart in rekening
worden gebracht.
6. Koerierskosten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere extra inklaringskosten en of
invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en voor rekening van de afnemer.
7. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of
overeenkomst zijn vermeld.
9. BETALING
1. MultiQuartz kan een betaling vooraf vragen. Deze wordt bij overeenkomsten en op facturen
vermeld. Op de betaling kan door de afnemer geen rente worden geheven.
2. Pas als de betaling door MultiQuartz is ontvangen, wordt begonnen met de uitvoering van de
opdracht.
3. Alle facturen zullen door afnemer worden betaald binnen 8 dagen na datum van uitgifte. Bij
overschrijding van een betalingstermijn wordt afnemer van rechtswege geacht in verzuim te
zijn zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Afnemer zal dan over het
openstaande bedrag een rente verschuldigd zijn van 5% per maand, waarbij deze per
ingegane gehele maand wordt gerekend.
4. Betaling dient te geschieden via overboeking naar een door MultiQuartz aangewezen giro- of
bankrekening.
5. Producten blijven bezit van MultiQuartz totdat afnemer aan alle betalingsverplichtingen
heeft voldaan.
6. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente
en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt
de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Indien afnemer in gebreke is de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit
handen worden gegeven, in welk geval afnemer naast het als dan verschuldigde totale
bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 20% van de
hoofdsom met een minimum van € 200,-.
7. Niet tijdige betaling geeft MultiQuartz het recht haar prestatie als gevolg van onderhavige
en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder
dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en
onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
8. MultiQuartz is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt
voor de betaling van de te verrichten prestaties op een door MultiQuartz te bepalen wijze.
9. Indien MultiQuartz, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere
verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit
artikel.
10. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
11. MultiQuartz staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

Pagina 4

10. LEVERINGSTERMIJN
1. Op producten en diensten van MultiQuartz gelden afgesproken leveringstermijnen.
2. Levertermijnen zijn echter bij benadering en niet bindend voor MultiQuartz.
3. Het verstrijken van de levertijd betekent dan ook niet dat MultiQuartz op enige wijze
aansprakelijk kan worden gehouden of rechtswege in verzuim is. Afnemer heeft dan ook
geen recht op ontbinden van de overeenkomst.
4. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd
niet behaald kan worden stelt MultiQuartz de afnemer hiervan op de hoogte en bied de
mogelijkheid tot aanpassing van de levertijd dan wel ontbinding van de overeenkomst.
5. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding van een nog te leveren bestelling binnen 30
dagen teruggestort.
11. RECLAMES
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanuit bedrijf. Alle risico’s
van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, gaan over op het
moment dat deze juridisch en/of feitelijk door de afnemer wordt ontvangen en daarmee in
de macht van de klant of een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
2. Afnemer is verplicht om de door MultiQuartz geleverde producten voorafgaand aan
ingebruikneming te inspecteren.
3. Klachten wegens onvolledige en/of onjuiste levering moeten direct na constatering daarvan,
doch uiterlijk 8 dagen na levering van de zaken, schriftelijk aan MultiQuartz worden gemeld
onder opgave van de aard en de omvang van de klachten. Bij gebreke hiervan worden
klachten niet meer in behandeling genomen en wordt de afnemer geacht de transactie te
hebben goedgekeurd.
4. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen
na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer
geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
5. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn
dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren
voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.
6. Indien een reclame door MultiQuartz gegrond wordt bevonden, heeft MultiQuartz het recht
de volgende keuze te maken:
a. De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen.
b. Het geleverde te repareren of te vervangen door een product met dezelfde specificaties
waarbij de vervangen producten aan MultiQuartz worden afgegeven.
c. Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het
door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige verdere schadevergoeding
gehouden te zijn.
7. Het indienen van reclames geeft afnemer niet het recht de ontvangst of betaling van de
producten te weigeren dan wel op te schorten. In ieder geval dient het niet betwiste deel
voldaan te worden. Ieder beroep op verrekening is uitgesloten.
8. Bij reclames worden de producten voor rekening en risico van de afnemer naar MultiQuartz
teruggezonden.

Pagina 5

12. RETOUR
1. Afnemer heeft recht op een afkoelperiode van zeven werkdagen na ontvangst van
producten. Afnemer dient binnen deze periode de producten te retourneren en is daarbij
niet verplicht een reden van retour op te geven. De afkoelperiode is niet van toepassing bij;
a. Zakelijke opdrachten en transacties.
b. Producten tot stand gekomen overeenkomstig specificaties van de afnemer.
c. Producten die speciaal voor afnemer worden geproduceerd.
d. Producten die door hun aard niet retour kunnen worden gestuurd.
e. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
f. Producten waarop reeds met instemming van de afnemer met een dienst is begonnen.
2. Voor de meest voorspoedige afhandeling verzoekt MultiQuartz retourzendingen door
afnemer vooraf schriftelijk te melden. Retourzendingen moeten in ieder geval zijn voorzien
van een geldige factuur van MultiQuartz.
3. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door MultiQuartz
van het recht op retour binnen de afkoelperiode. Dit wordt na beoordeling op de wettelijke
criteria door MultiQuartz bevestigd. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij
afnemer totdat zij door MultiQuartz zijn gecrediteerd.
4. Bij retourzending worden de producten voor rekening en risico van de afnemer
teruggezonden.
5. Afnemer zal zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts
in die mate uitpakken om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat en
ongeopende verpakking retourneren, conform de door MultiQuartz verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.
6. In principe zal het volledige oorspronkelijke aankoopbedrag inclusief verzendkosten of
administratiekosten van de factuur gecrediteerd worden, tenzij het product niet aan de
voorwaarden van de wet koop op afstand voldoet.
7. Indien afnemer een gehele bestelling (dus niet slechts enkele artikelen uit de betreffende
bestelling) terugstuurt binnen de afkoelperiode van 7 werkdagen, heeft afnemer tevens
recht op teruggave door MultiQuartz van de reeds aan afnemer in rekening gebrachte
bijdrage in de verzendkosten van die bestelling. De kosten voor het retourneren van de
producten naar MultiQuartz zijn wel voor rekening van de afnemer.
8. Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport zonder stickers,
stiftvermeldingen etc. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor
herverpakken en reparatie worden doorberekend, omdat het product anders niet meer
verkoopbaar is.
13. GARANTIE
1. MultiQuartz garandeert dat geleverde producten voldoen aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en bruikbaarheid, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in
de hierna volgende bepalingen is vermeld.
2. Op alle producten wordt minimaal een jaar garantie verleend. Indien de fabrieksgarantie
en/of de garantie via MultiQuartz verlopen is, kan de consument schriftelijk aanspraak
maken op de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Uitgezonderd hierop producten van
welke een dergelijke levensduur niet verwacht kan worden of waarbij vooraf vermeld is dat
dergelijke kwaliteit niet verwacht mag worden.
3. Op de eerste plaats en in de meeste gevallen loopt de garantie via MultiQuartz. Als dit niet
het geval is, loopt de garantie via de fabrikant. De garantie via MultiQuartz wordt tenzij

Pagina 6

1anders overeengekomen voor 1 jaar zonder afhandelingskosten afgehandeld. Daarna wordt
de garantie voor 15 euro per geval afgehandeld tot de maximale fabrieksgarantie.
4. De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden.
5. Op verbruiksproducten zoals vachtrollers, beugels, mengkorven, emmers enz. geeft
MultiQuartz geen garantie.
6. Eventuele fabricagefouten in coatings en vallen onder de garantie.
7. De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van
onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of
waterschade, of indien afnemer zonder toestemming van MultiQuartz wijziging in de
producten aanbrengt of laat aanbrengen door derden.
8. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door
MultiQuartz in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven.
9. Indien door herstel de levensduur van een product verlengd is kan van de klant een bijdrage
in de reparatiekosten worden verlangd.
10. MultiQuartz behoud zich het recht voor om herstel, onderhoud en andere services uit te
laten voeren door derde partijen.
11. Indien een product binnen de garantie niet hersteld, gerepareerd dan wel vervangen kan
worden heeft MultiQuartz het recht om een gelijkwaardig product te leveren.
14. ONTBINDING
1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens MultiQuartz niet, niet tijdig of niet behoorlijk
nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement
wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een
deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of
een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in
geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel
de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in
verzuim en is elke vordering, die MultiQuartz te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en
ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
2. MultiQuartz is in dat geval te allen tijde bevoegd schadevergoeding van de afnemer te
vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
3. Annulering van opdrachten kan alleen na schriftelijke bevestiging van MultiQuartz. Indien er
nog geen uitlevering heeft plaatsgevonden is annuleren geheel kosteloos. Uitzondering
hierop zijn uitgevoerde opdrachten op maat. In geval van annulering van de opdracht door
een zakelijke afnemer heeft MultiQuartz het recht om 25% van de overeengekomen prijs van
de producten in rekening te brengen, onverkort het recht van MultiQuartz op grond van
geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.
4. Elk der partijen heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij,
na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een
redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

Pagina 7

15. AANSPRAKELIJKHEID
1. MultiQuartz is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en indirect, die ontstaat door haar
overeenkomsten met de afnemer of geleverde producten noch voor derden die betrokken
zijn bij de overeenkomst of geleverde producten.
2. MultiQuartz is daarmee zeker, maar niet uitsluitend niet aansprakelijk in het geval;
a. er niet geleverd is of na de levertijd geleverd is;
b. er sprake is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door afnemer of wanneer
afnemer zonder toestemming van MultiQuartz wijziging in de producten, die zijn geleverd,
aanbrengt of laat aanbrengen door derden;
c. er onjuiste gegevens zijn gepubliceerd in reclamemateriaal, op de website of in een offerte,
als deze nog niet getekend is;
d. er sprake is van overmacht;
e. er schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van afnemer of van derden;
f. er sprake is van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
3. De aansprakelijkheid van MultiQuartz uit hoofde van de met de afnemer gesloten
overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de
overeenkomst exclusief BTW.
4. Mocht MultiQuartz ondanks bovenstaande toch voor enige schade aansprakelijk worden
gehouden, dan zal MultiQuartz slechts aansprakelijkheid aanvaarden voor een bedrag gelijk
aan de uitkering, die de verzekering van MultiQuartz dekt.
5. Mocht de verzekering niet dekken, dan is MultiQuartz geheel niet aansprakelijk.
6. De afnemer zal MultiQuartz vrijwaren voor alle aansprakelijkheid vanuit derden jegens
MultiQuartz.
7. MultiQuartz is wel aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove schuld van MultiQuartz.
Dan komen artikel 15.1 en 15.2 te vervallen.
16. OVERMACHT
1. Geen van de betrokken partijen is verplicht zich aan overeenkomsten te houden indien er
sprake is van overmacht.
2. Als er gedurende een aangesloten periode van langer dan 1 maand sprake is van overmacht,
hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
3. Er is sprake van overmacht als MultiQuartz zich niet kan houden aan overeenkomsten of als
er schade ontstaat door factoren buiten het invloedsterrein van MultiQuartz.
4. Er is daarmee zeker, maar niet uitsluitend sprake van overmacht voor MultiQuartz als;
a. leveranciers van MultiQuartz overeenkomsten met MultiQuartz niet nakomen.
b. leveranciers van MultiQuartz niet tijdig leveren.
c. vanuit overheidswegen wetten en/of regels veranderd worden waardoor MultiQuartz
gemaakte overeenkomsten niet meer na kan komen.
5. Bij overmacht volgens 16.4a en 16.4b zal in eerste instantie in overleg met afnemer naar een
oplossing gezocht worden. Als afnemer en MultiQuartz het niet eens kunnen worden, is
MultiQuartz gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Pagina 8

17. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle producten blijven eigendom van MultiQuartz, totdat afnemer en MultiQuartz volledig
aan de overeenkomst hebben voldaan. Dit houdt in dat afnemer volledige betaling en daarbij
inbegrepen vergoedingen van alle kosten en rente heeft voldaan aan MultiQuartz en dat
MultiQuartz alle producten en diensten volgens de overeenkomst heeft afgeleverd bij
afnemer.
2. Het is afnemer niet toegestaan op enige wijze afstand te nemen van producten voordat
volledig aan de overeenkomst is voldaan. Hieronder valt ook het doorgeven van producten
aan derden.
3. MultiQuartz behoudt zich het recht producten terug te nemen als afnemer nog niet aan de
overeenkomst heeft voldaan. Afnemer moet hieraan mee werken. Als afnemer niet mee
werkt, is afnemer per week het factuurbedrag van de overeenkomst schuldig aan
MultiQuartz.
4. De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de geleverde
zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
5. Producten of diensten, die voor garantie of reparatie worden vervangen, blijven eigendom
van afnemer, maar MultiQuartz behoudt zich het recht deze producten in eigendom te
nemen als afnemer niet aan de overeenkomst heeft voldaan.
18. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst
ontwikkelde of ter beschikking gestelde analyses, ontwerpen, documenten, rapporten,
offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij MultiQuartz of
diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden
die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige
zal hij deze materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
2. Afnemer is op de hoogte van het feit dat beschikbaar gestelde analyses, ontwerpen,
documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, vertrouwelijke
geheime bedrijfsinformatie bevatten en afnemer verbindt zich dan ook deze niet bekend te
maken aan derden of te laten gebruiken door derden.
3. De afnemer is gehouden de in lid 1 en 2 genoemde gegevens op eerste verzoek aan
MultiQuartz te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van MultiQuartz van € 500
per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is.
4. Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de materialen
te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke
karakter en geheimhouding.
5. MultiQuartz verklaart dat naar beste weten haar producten geen inbreuk maken op in
Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van
derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan MultiQuartz zondig het
desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk ontbinden.
6. MultiQuartz is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van haar producten
door afnemer en kan op grond hiervan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor het
gebruik van haar producten.
7. Afnemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen
beschikbaarstelling aan MultiQuartz van materialen met het doel van gebruik of bewerking
en afnemer zal MultiQuartz vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat
zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

Pagina 9

19. TOEPASSELIJK RECHT
1. Overeenkomsten tussen MultiQuartz en afnemer vallen uitsluitend onder het Nederlands
recht.
2. MultiQuartz bepaald de plaats waar een geschil tussen MultiQuartz en afnemer wordt
voorgelegd aan een bevoegde rechter met uitzondering van geschillen, die vallen onder het
kantonrecht