MultiQuartz Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VAN

Adrianus Uijthoven

h.o.d.n.

MultiQuartz Vijzelweg 53 LELYSTAD

inschrijving kamer van koophandel nr. 51586096

-1-

AUGUSTUS 2018

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door de eenmanszaak genaamd MultiQuartz (inschrijvingsnr. K.v.K. 51586096) en of diens rechtsopvolger met ondermeer de handelsnaam www.multiquartz.nl, hierna te noemen MultiQuartz, aan derden gedaan, op alle door MultiQuartz in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door MultiQuartz met derden aange- gaan.

b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

c. Indien de wederpartij inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor MultiQuartz niet bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.

d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door MultiQuartz te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van wederpartij, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor haar vaststaand voor zich op te eisen.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a.Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door MultiQuartz gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.

b. De door MultiQuartz in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt.

MultiQuartz is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 3.1: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met MultiQuartz, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

b. Alle met MultiQuartz gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door MultiQuartz, dan wel doordat MultiQuartz met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden MultiQuartz eerst, nadat en voor zover deze door MultiQuartz zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Wederpartij wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met MultiQuartz gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien wederpartij niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijzi- ging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Wederpartij wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat MultiQuartz met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen.

Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens MultiQuartz overeenkomsten sluiten.

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft MultiQuartz te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat MultiQuartz hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens MultiQuartz zou kunnen doen ontstaan.

-2-

ARTIKEL 3.2: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

Daar waar er opdrachten/overeenkomsten op afstand onder de alsdan heersende wetgeving tot stand komen en de wederpartij zich daar terecht op beroept, zal MultiQuartz dienaangaande de inhoud van de betreffende wet respecteren. Dit betekent, dat bepalingen in deze voorwaarden die omwille van hun algemene karakter in die omstandigheden op enig moment conflictueus zijn met de betreffende wet, alsdan daaraan ondergeschikt zullen zijn.

ARTIKEL 3.3: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN BIJ (ONDER)AANNEMING WERK

a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient wederpartij, om een goede vervulling van de werkzaamheden door en/of zijdens MultiQuartz mogelijk te maken, zorg te dragen voor bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt: een voor de te verrichte werkzaamheden schone en op de juiste temperatuur gereedstaande ruimte, een goede bereikbaarheid van deze ruimte, het aanwezig zijn van de benodigde goed functionerende nutsvoorzieningen en voor zover dit toepasselijk van de benodigde vergunningen, gereedschappen, materialen e.d.

Wederpartij dient eveneens zorg te dragen voor de afvoer van afval en restproducten, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

b.Daar waar MultiQuartz en/of de door haar ingeschakelde derden werkzaamheden voor wederpartij verricht op uurbasis en daarbij werkbriefjes en/of urenbriefjes inlevert en/of deze door wederpartij (hij/of zij die namens wederpartij op de werkplek aanwezig is en normaal te doen gebruikelijk als door MultiQuartz voldoende bekwaam beschouwd mag worden) laat aftekenen, worden de daaraan gerelateerde en uitgevoerde werkzaamheden als voor uitgevoerd en akkoord bevonden.

Is er van en/of zijdens wederpartij niemand voor aftekening aanwezig en MultiQuartz overhandigt wederpartij, al dan niet schriftelijk, werkbriefjes en/of urenbriefjes dan worden de daaraan te relateren werkzaamheden op een correcte wijze geacht te zijn uitgevoerd, tenzij wederpartij aansluitend, zoals bij de wetgeving in het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van oplevering bij aanneming van werk wordt bedoeld, schriftelijk haar bezwaren aan MultiQuartz heeft kenbaar gemaakt.

c.Daar waar MultiQuartz en/of de door haar ingeschakelde derden werkzaamheden voor wederpartij verricht op basis van een termijn in werkbare dagen dan wordt als werkbare dag aangemerkt een werkdag, zijnde: een dag uit de normale werkweek van maandag t/m vrijdag die geen vastgestelde vakantie, verlof of feestdag of andere individuele vrije dag is waarop de omstandigheden het voldoende toelaten redelijkerwijs de geplande werkzaamheden te verrichtten, zulks te allen tijde ter beoordeling van MultiQuartz.

d. Meerwerk geschiedt in overleg, tenzij het meerwerk het gevolg is van een eerder overeengekomen verandering/aanpassing in het uit te voeren werk en/of indien naar inzicht van MultiQuartz het meerwerk noodzakelijk is om tot een goede uitvoering van de door haar te verrichten werkzaamheden te komen. In deze gevallen is MultiQuartz gerechtigd om de kosten daarvan tegen de haar geldende te doen gebruikelijke tarieven bij wederpartij in rekening te brengen.

e. Daar waar MultiQuartz werkzaamheden voor wederpartij buiten Nederland verricht is wederpartij aansprakelijk voor alle heffingen, boetes, belastingen en sociale lasten die MultiQuartz of de door haar ingeschakelde derde, om het even door welke overheidsinstantie zij dit in rekening gebracht krijgt. Wederpartij zal op het eerste verzoek van MultiQuartz binnen de door MultiQuartz gestelde termijn, de betreffende bedragen aan haar voldoen.

f. Daar waar er sprake is van oplevering van het werk, niet zijnde op uurbasis en waarbij werkbriefjes en/of urenbriefjes inlevert, zal MultiQuartz wederpartij, al dan niet, schriftelijk te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en nodigt zij wederpartij uit tot opneming/ keuring van het werk.

Indien Wederpartij het werk niet binnen een redelijke termijn van 8 dagen na bovengenoemde bekendmaking opneemt/ keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder

-3-

aanwijzing van de gebreken weigert, wordt de wederpartij geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

a. MultiQuartz is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt MultiQuartz dit ook niet bij bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: grove calamiteiten, zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.

MultiQuartz is evenmin aansprakelijk voor de kwaliteit van de ondergrond, of het geheel of gedeeltelijk ontbreken daarvan, waarop de door haar en/of zijdens haar aan wederpartij verkochte producten dienen te worden aangebracht, dan wel door en/of zijdens haar zijn aangebracht. Derhalve is MultiQuartz evenmin aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die daaraan te relateren is. Evenmin is MultiQuartz aansprakelijk voor de gevolgen die zich voordoen na oneigenlijk gebruik en/of gebruik /beheer tegen de product- en/of verwerkingsinstructies in

b. Voor zover wederpartij, dan wel de door haar ingeschakelde derde op basis van medewerkzaamheid en/of het verlenen van assistentie betrokken is bij de uitvoering van de transactie tussen MultiQuartz en wederpartij, is MultiQuartz op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk voor alle zijdens wederpartij en/of diens ingeschakelde derde veroorzaakte schade; Ook niet jegens de achterliggende opdrachtgever van wederpartij.

c. MultiQuartz is ook niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect voortvloeit uit veranderde wet, regelgeving van overheidswege die intreed na aanbieding of prijsopgave van haar aan wederpartij. In geval dat er te dezer zake van aanbieding of prijsopgave geen sprake mocht zijn dient de datum van opdracht als uitgangspunt genomen te worden.

d. Indien MultiQuartz wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 3.000,00 (zegge; drieduizend euro).

e. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de wederpartij jegens MultiQuartz niet op.

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor MultiQuartz niet bindend.

b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft wederpartij nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van MultiQuartz, zal MultiQuartz in nader overleg treden met wederpartij.

d. Levering geschiedt af het bedrijf van MultiQuartz of een andere door MultiQuartz te bepalen plaats.

e. Wanneer door MultiQuartz, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van wederpartij. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van wederpartij. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van wederpartij gevorderd kunnen

-4-

worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan MultiQuartz.
Daar waar er sprake is van een transactie als bedoeld in de wetgeving ter zake koop op afstand en de wederpartij valt binnen de daarin beschermde doelgroep dan zal MultiQuartz ten aanzien van het hiervoor in deze bepaling geformuleerde de in deze wetgeving aangehaalde criteria respecteren.

f. Indien de wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is MultiQuartz gerechtigd, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat MultiQuartz tot enige schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO
a. De keuze van het transportmiddel is aan MultiQuartz.

b. Het transport van de bij MultiQuartz bestelde/gekochte goederen geschiedt voor rekening van de wederpartij. Dit geldt evenzo ten aanzien van retourzendingen.

c.1. Alle bij MultiQuartz bestelde/gekochte goederen, inclusief eventueel door wederpartij retour te zenden goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

c.2. Alle door en zijdens MultiQuartz met wederpartij en/of ten behoeve van wederpartij met derden gevoerde correspondentie reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij, ongeacht de met wederpartij overeengekomen leveringscondities met betrekking tot de door MultiQuartz te leveren goederen en/of diensten. Wederpartij dient zich te vergewissen, dat de correspondentie afkomstig is van MultiQuartz. MultiQuartz kan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor beschadigingen en/of veranderingen aan de inhoud van de door en of zijdens MultiQuartz gezonden correspondentie. Eveneens is MultiQuartz op geen enkele wijze door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk te stellen voor oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens door de transporteur, een onvoldoende gebleken beveiliging van deze gegevens door de transporteur en/of niet door deze tijdige vernietiging van deze gegevens.

d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico’s geheel voor rekening van wederpartij.
Indien wederpartij ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft MultiQuartz het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van wederpartij aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld.

e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens MultiQuartz, verklaart wederpartij de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

a. Voor iedere opdracht stelt MultiQuartz afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door MultiQuartz te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is MultiQuartz gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

-5-

b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheidswege, zoals bijvoorbeeld BTW, en/of van andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..

c. MultiQuartz is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

d. MultiQuartz behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

a.1. Tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen, dient de betaling van de door MultiQuartz toegezonden facturen te geschieden binnen 14 (dagen) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.
a.2 Bij internettransacties via een website, zoals bijvoorbeeld bij webwinkel/webshop activiteiten geschiedt de betaling vooraf middels een op de site aangegeven betalingswijze, dan wel op een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andere wijze.

b.MultiQuartz is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuur- datum wordt betaald.

c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van MultiQuartz of op een door MultiQuartz aan te wijzen bank- of girorekening.

d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen MultiQuartz en wederpartij. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

ARTIKEL 9: RECLAMES

a.Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij MultiQuartz te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de wederpartij vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte, verwerkte goederen. Dit geldt evenzo bij aangebroken goederen of goederen waarvan de verpakking beschadigd is.

b.Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt wederpartij geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer MultiQuartz van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan wederpartij, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de wederpartij om aan MultiQuartz het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van MultiQuartz.

c. MultiQuartz is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van indiening van haar reclames aan al haar bestaande verplichtingen jegens MultiQuartz, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

d. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door MultiQuartz worden geweigerd. Alle retourzendingen van wederpartijs of opdrachtgevers geschieden voor hun rekening en risico.

-6-

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

a. MultiQuartz heeft het recht, indien de wederpartij in enig opzicht in gebreke is of blijft aan haar verplichtingen met betrekking tot eerder door MultiQuartz uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens wederpartij op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door wederpartij op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de MultiQuartz toekomende rechten.

MultiQuartz heeft dit recht ook, indien er bij wederpartij sprake is van een Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van MultiQuartz, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van MultiQuartz op wederpartij zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

b. Indien wederpartij de door haar met MultiQuartz gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is MultiQuartz eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is wederpartij, zulks naar keuze van MultiQuartz, ontbindingskosten van 100% van de overeengekomen verkoopwaarde ofwel transactiewaarde verschuldigd en bij annulering annuleringskosten van minimaal 30% van de verkoopwaarde ofwel van de transactiewaarde verschuldigd, zulks overigens ter vrije keuze van MultiQuartz.

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

Indien de betaling van de door MultiQuartz toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft MultiQuartz, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de wederpartij over het gehele door haar verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan MultiQuartz verder toekomende rechten, waaronder het recht om alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro)

NB: Daar waar de wetgever de aan wederpartij door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet heeft bepaald, is wederpartij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

a. Zolang een wederpartij aan MultiQuartz geen volledige betaling van de door MultiQuartz aan haar geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de wederpartij komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van MultiQuartz.

b. Indien een wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is MultiQuartz zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeen- komst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van MultiQuartz zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door MultiQuartz geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..

c. MultiQuartz behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto’s, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van wederpartij onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat wederpartij volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens MultiQuartz heeft voldaan.

d. Voor transacties met een wederpartij gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft MultiQuartz het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren.

-7-

ARTIKEL 13: OVERMACHT

a. Overmacht ontslaat MultiQuartz van haar verplichtingen jegens de wederpartij. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf MultiQuartz, zoals bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Neder- land), oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. MultiQuartz is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc..

b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is MultiQuartz gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van MultiQuartz. Wederpartij zal van de ten deze door MultiQuartz genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

ARTIKEL 14: ONTWERPBESCHERMING

a. Van alle ten behoeve van wederpartij vervaardigde producten, geleverde diensten etc. wenst MultiQuartz de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermingsrechten uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van MultiQuartz is ten strengste verboden, tenzij MultiQuartz hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door MultiQuartz ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

b. Indien wederpartij zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt MultiQuartz zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

ARTIKEL 15: GARANTIES

a. Door MultiQuartz wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule voor zover die bij de producten zijn meegeleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat MultiQuartz schriftelijk aangetekend door de wederpartij van haar verzoek in kennis is gesteld.

b. Wordt er door MultiQuartz wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantieclausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient MultiQuartz eerst schriftelijk aangetekend door wederpartij van diens verzoek in kennis gesteld te worden.

c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, dan wel geheel of gedeeltelijke creditering van de litigieuze goederen, zulks naar keuze van MultiQuartz. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door MultiQuartz.

d. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de wederpartij bij MultiQuartz of bij een door MultiQuartz hiervoor ingeschakelde derde.

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend indien MultiQuartz dit tevoren schriftelijk aan wederpartij heeft bevestigd, kunnen de door of namens MultiQuartz afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door MultiQuartz aan te geven doeleinden. Ook op zichtzendingen zijn deze “Algemene Voorwaarden” onverkort van toepassing.

-8-

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met MultiQuartz te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het staat MultiQuartz evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar wederpartij is gevestigd. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de wederpartij. MultiQuartz heeft het recht, indien de aard van de transactie(s) daartoe aanleiding geeft, om zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het Weens Koopverdrag. MultiQuartz behoeft wederpartij van haar keuze niet vooraf in kennis te stellen.

b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Midden-Nederland dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van MultiQuartz.

c. Indien enig artikel of subartikel van deze “Algemene Voorwaarden” ongeldig wordt, dan wel niet door MultiQuartz wordt toegepast doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

SLOTBEPALING:

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van MultiQuartz samengesteld en gedeponeerd door De Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomende algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6, titel 5, afdeling 3.

Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”

-9-